Informacje o Szkole

Krótka historia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7

z Oddziałami Sportowymi

Rok 2015 to jubileusz budynku szkolnego przy ulicy Staromiejskiej 11 w Radomiu.
Od 50 lat jest to placówka szkolna. 1 września 1965 roku w nowo powstałym budynku rozpoczęli naukę uczniowie Szkoły Podstawowy Nr 12, której nadano numer 36. Kierownictwo nad szkołą przejął dyrektor Józef Kordys. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 19 września 1965 roku w obecności ówczesnych władz oświatowych, partyjnych i miasta. Placówka otrzymała imię Aleksandra Zawadzkiego.
Na uroczystościach była obecna małżonka patrona – Stanisława Zawadzka. Szkoła funkcjonowała 34 lata. W tym okresie otrzymała wyróżniającą ocenę Kuratorium Oświaty i Wychowania w Radomiu, a na 30 -lecie placówki Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar.
W 1999 roku w związku z reformą oświaty i powołaniem do życia gimnazjów został utworzony Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, w skład którego weszły PSP Nr 36 i nowo powstałe Publiczne Gimnazjum Nr 1. Stanowisko dyrektora objęła mgr Aneta Nowak, a zastępcy mgr Beata Świercz.
Rok szkolny 2001/2002 przyniósł kolejną zmianę: przestał istnieć Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, a jego miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum Nr 1, do którego uczęszczało 499 uczniów w 20 oddziałach szkolnych. Rejon szkoły obejmował dzielnicę Starego Miasta, a w 2003 roku został poszerzony częściowo o centrum i dzielnicę przydworcową Radomia. W związku ze zwiększeniem liczby oddziałów do 24 i uczniów do liczby 661 w roku szkolnym 2003/2004 roku powołano drugiego wicedyrektora szkoły mgr Tadeusza Ozimka.
W roku 2006 Publiczne Gimnazjum Nr 1 obchodziło uroczystość nadania szkole imienia św. Kazimierza Jagiellończyka, a Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar. Placówka samodzielnie funkcjonowała do 2011r.
W roku szkolnym 2011/12 nastąpiła kolejna zmiana. Zostały połączone szkoły Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. św. Kazimierza Jagiellończyka i IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7.
Dyrektorem ZSO Nr 7 została mgr Aneta Nowak, a zastępcami mgr Beata Świercz i mgr Małgorzata Konieczna.

Jubileusz 50-lecia podkreśla kolejna ważna data. Jest to 20 lat istnienia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, które powstało 23 lutego 1995r. uchwałą nr104/95 Rady Miejskiej w Radomiu z siedzibą w budynku przy ulicy Grzecznarowskiego13. Początkowo liceum funkcjonowało razem ze Szkołą Podstawową Nr 11. W wyniku konkursu pierwszą dyrektorką została mgr Danuta Jamroż.
W klasach pierwszych IX LO naukę rozpoczęło 159 uczniów. Powstały cztery pierwsze klasy liczące 39-40 osób. W roku szkolnym 1995/1996 w szkole pracowało 16 nauczycieli. Lekcje odbywały się w czterech salach lekcyjnych.
Od 1 września 2000r. obowiązki dyrektora objęła mgr Teresa Wilanowicz.
12 maja 2001r. szkoła otrzymała imię Juliusza Słowackiego. W 2005r. dyrektorem szkoły została mgr Krystyna Korneta, a w 2010r. funkcję dyrektora objęła mgr Alicja Byzdra.
W 2011r. liceum przeniesiono do budynku przy ulicy Staromiejskiej 11, gdzie razem z Gimnazjum Nr 1 utworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7.

Od 1 września 2015 roku placówka przyjęła nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 z Oddziałami Sportowymi.

W 2016 dyrektorem placówki została mgr Monika Pskit a wicedyrektorem mgr Dorota Kucharczyk.


Co warto o Nas wiedzieć?

 

Obie szkoły w ramach ZSO Nr 7 kontynuują tradycje i realizują ważne dla nich projekty, działania i zadania. Uczestniczą w następujących programach i wydarzeniach:

 • Zlot Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego – jest to coroczne święto dla uczniów liceum, realizowane w różnych miastach Polski.
 • Projekt DEUTSCH WAGEN TOUR – gdzie lektorzy Instytutu Goethego prezentują szereg nowatorskich rozwiązań związanych z nauką języka i w niekonwencjonalny sposób przekazują informacje o Niemczech, współorganizując na terenie placówki imprezy promujące język niemiecki. Młodzież angażuje się w projekty rozwijające zdolności językowe, a także poszerzające ich wiedzę o świecie.
 • Projekt PEACE – Cross-cultural understanding organizowanym przez studentów AIESEC Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Projekt ma zadanie łamanie barier kulturowych i szerzenie tolerancji. Szkoła od 9 lat przyjmuje gości z różnych krajów, różnych narodowości (w roku szkolnym 2014/15 byli to: Kristine Gergaia z Gruzji, Jose Milto Albano z Brazylii oraz Fayssal Ghemmour z Algierii), którzy prowadzili nie tylko lekcje związane z tradycją i kulturą swoich narodów, ale prowadzili konwersacje z młodzieżą szkoły wyłącznie w języku angielskim, co przyczynia się do podnoszenia sprawności językowej uczniów.
 • Program wymiany szkolnej młodzieży polskiej i niemieckiej – spotkanie dwóch szkół partnerskich IX LO i Gewerbliche Schule Leutkirch w Niemczech. Program ma na celu budowanie stosunków i wzajemnych dobrych relacji opartych na poznawaniu kultur, mentalności, sposobu bycia, praktycznego wykorzystania języka obcego w życiu codziennym oraz możliwości obejrzenia i zwiedzenia nieznanych zakątków obu krajów.
 • Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami pod hasłem „ W hołdzie księdzu biskupowi Janowi Chrapkowi” , których współorganizatorem jesteśmy już po raz 15.
 • Projekt Comenius Regio „Edukacja medialna i umiejętność korzystania z mediów w praktyce szkolnej” realizowany przez nauczycieli, którzy w listopadzie 2012r. odwiedzili Szkołę w Tokat w Turcji, a w czerwcu 2013r. miała miejsce rewizyta tureckich nauczycieli.
 • E-akademia Przyszłości – WSiP, Zagrajmy o sukces, Krok w lepsze jutro, Moja przyszłość, to projekty kierowane do uczniów – dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych, wsparcia w dziedzinie edukacji. Jak również do tych, którzy chcą poszerzać swoje wiadomości i umiejętności. Realizowane są one w oparciu o pozyskiwane środki z Unii Europejskiej.
 • Gimnazjum i Liceum współpracują z dwoma czołowymi klubami sportowymi Radomia – RLTL ZTE Radom i ROSA SPORT Radom – stąd osiągnięcia sportowe,
 • a klasy sportowe o ukierunkowaniu lekkoatletycznym i koszykarskim tworzone są w szkole na bazie programów autorskich mgr Marcina Waśniewskiego (trenera II klasy LA) i mgr Przemysława Koguta (trenera ROSA SPORT).
 • „Aktywna szkoła – aktywny uczeń”, „Bezpieczna szkoła obywatelska”,
 • „Na sportowo jest zdrowo”. Projekty mające zaktywizować uczniów i pokazywać im różnorodne możliwości życiowe, utrwalać pozytywne wzorce. Działania te pozwoliły dwukrotnie uzyskać Certyfikat „Bezpiecznej szkoły”.
 • Certyfikat dla nauczycieli „Rozpoznawania zachowań narkotykowych i dopalaczowych” – wydany przez prof. nadzw. dr hab. Mariusza Jędrzejko to efekt współpracy z Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie.
 • współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach akcji „Poczytaj mi przyjacielu” oraz „Uczniowie uczą uczniów”

 

Innowacje pedagogiczne realizowane w ZSO Nr 7 :

 • chemia- „Radomskie technologie chemiczne drogą do biznesu”
 • język angielski „Nauczanie i doskonalenie języka angielskiego jako przełamywanie barier kulturowych w ZSO7”
 • geografia „Geografia wokół nas”
 • edukacja dla bezpieczeństwa „Wiem co robić”
 • język polski „Teatr i film-oknem na świat”
 • informatyka „Informatyka stosowana”
 • historia „Cudze chwalicie swego nie znacie”

Programy autorskie nauczycieli ZSO Nr 7 dopuszczone do realizacji w szkole w ramach przedmiotów uzupełniających w IX LO, poszerzające ofertę szkoły, jak również dające możliwość lepszego przygotowania się uczniów do egzaminu maturalnego:

 • program „Zastosowanie matematyki” ,
 • program „Język angielski biznesowy”
 • program „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
 • program „Konstytucjonalizm”


Baza szkoły

Szkoła mieści się w 2-kondygnacyjnym budynku, w którym znajduje się 18 sal dydaktycznych. Większość klas posiada komputery i rzutnik multimedialny. Cała szkoła posiada dostęp do Internetu w technologii Wi-Fi, 4 pracownie wyposażone są w tablice interaktywne. Szkoła posiada siłownię, świetlicę, bibliotekę z centrum multimedialnym. Stołówka szkolna wydaje posiłki dwudaniowe. Obecnie w szkole w sześciu oddziałach LO uczy się 158 uczniów, a w gimnazjum 186 uczniów. W trosce o najwyższą jakość edukacji uczniów szkoła nieustannie wzbogaca swoją bazę dydaktyczną.

 


Sukcesy sportowe uczniów gimnazjum

 

Rok szkolny 2011/2012

LP Nazwa imprezy Lokata Nauczyciel

prowadzący

1. Mistrzostwa Radomia w Piłce Koszykowej Chłopców IV Przemysław Kogut
2. Mistrzostwa Radomia w Piłce Koszykowej Dziewcząt I Przemysław Kogut
3. Mistrzostwa Radomia w Piłce Nożnej Chłopców II Mariusz Krzosek
4. Mistrzostwa Radomia w Piłce Ręcznej Chłopców III Mariusz Krzosek
5. Indywidualne Biegi Przełajowe Dziewcząt Radom IV Marcin Waśniewski
6. Indywidualne Biegi Przełajowe Chłopców Radom IV Marcin Waśniewski
7. Halowe Mistrzostwa Radomia w LA Dziewczęta III

Chłopcy I

Marcin Waśniewski
8. Sztafetowe Biegi Przełajowe Radom Chłopcy I

Dziewczęta III

Marcin Waśniewski
9. Międzypowiatowe Biegi Przełajowe Dziewcząt III

 

Marcin Waśniewski
10. Mistrzostwa Radomia w Ringo V Beata Karpeta
11. Finał Międzypowiatowy w Koszykówce Dziewcząt III Przemysław Kogut
12. Mistrzostwa Radomia w LA Dziewczęta I

Chłopcy I

Marcin Waśniewski
13. Mistrzostwa Radomia w Tenisie Stołowym Chłopców IV Aneta Patynowska
14. Mistrzostwa Radomia w Gimnastyce Sportowej Chłopców I Aneta Patynowska
15. Finał Międzypowiatowy w Piłce Nożnej Chłopców IV Marcin Krzosek

Rok szkolny 2012/13

LP Nazwa imprezy Lokata Nauczyciel

prowadzący

1. Mistrzostwa Radomia w Piłce Koszykowej Chłopców Gimnazjum IV Przemysław Kogut
2. Mistrzostwa Radomia w Piłce Koszykowej Dziewcząt Gimnazjum IV Przemysław Kogut
3. Mistrzostwa Radomia w Piłce Nożnej Dziewcząt Gimnazjum III Beata Karpeta
4. Halowe Międzypowiatowe Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych I Marcin Waśniewski
5. Halowe Mistrzostwa Radomia w LA Dziewczęta I

Chłopcy IV

Marcin Waśniewski
6. Mistrzostwa Radomia w Gimnastyce Sportowej Chłopców Gimnazjum III Aneta Patynowska
8. Mistrzostwa Radomia w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewczęta IV

Chłopcy IV

Marcin Waśniewski
9. Mistrzostwa Radomia w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt I Marcin Waśniewski
10. Mistrzostwa Radomia Młodzików LA

 

I Marcin Waśniewski
11. Mistrzostwa Radomia Młodziczek LA

 

II Marcin Waśniewski
12. Mistrzostwa Radomia Juniorów Młodszych LA III Marcin Waśniewski
13. Mistrzostwa Radomia Juniorek Młodszych LA III Marcin Waśniewski
14. Finał Międzypowiatowy Młodzików LA

 

I Marcin Waśniewski
15. Finał Międzypowiatowy Młodziczek LA I Marcin Waśniewski

Rok szkolny 2013/14

LP Nazwa imprezy Lokata Nauczyciel

prowadzący

2. Mistrzostwa Radomia w Unihokeju Chłopców Gimnazjum III Beata Karpeta
3. Halowe Mistrzostwa Radomia w LA

Gimnazjum

Dziewczęta I

Chłopcy I

Marcin Waśniewski
4. Mistrzostwa Radomia w Gimnastyce Sportowej Chłopców Gimnazjum III Aneta Patynowska
5. Mistrzostwa Radomia w Tenisie Stołowym Chłopców IV Aneta Patynowska
7. Międzypowiatowe Mistrzostwa w Indywidualnej LA Dziewcząt kl I-II I Marcin Waśniewski
8. Międzypowiatowe Mistrzostwa LA Chłopców

 

IV Marcin Waśniewski
9. Mistrzostwa Radomia Triobasket Chłopców I Przemysław Kogut
10. Finał Igrzysk Mazowieckich

 

IX Marcin Waśniewski

Rok szkolny 2014/15

LP Nazwa imprezy Lokata Nauczyciel

prowadzący

1. Mistrzostwa Radomia w Piłce Koszykowej Chłopców Gimnazjum IV Przemysław Kogut
2. Mistrzostwa Radomia w Piłce Ręcznej Chłopców Gimnazjum IV Beata Karpeta
3. Halowe Mistrzostwa Radomia w LA chłopców Gimnazjum V Marcin Waśniewski
4. Mistrzostwa Radomia w Gimnastyce Sportowej Chłopców Gimnazjum III Aneta Patynowska
6. Międzypowiatowe Mistrzostwa w Indywidualnej LA kl III II dziewczęta

IV chłopcy

Marcin Waśniewski
7. VII Mazowieckie Igrzyska LA

 

I dziewczęta Marcin Waśniewski

Sukcesy w konkursach

Rok szkolny 2012/13

Nazwisko, imię ucznia

 

Nazwisko, imię nauczyciela Rodzaj osiągnięć Przedmiot
Kowalczyk Olga Siejek-Bąk Iwona Finalistka Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

w Będzinie

muzyka
 

Ratuszniak Mateusz

 

 

Czerwińska-Łyżwińska Agnieszka

Laureat Międzygimnazjalnego Konkursu „Hear’s Your English”

– III miejsce

j.angielski
 

Rutkowski Gerard

 

Chlibiuk Renata

 

II Etap Radomskich Zawodów Matematycznych  

matematyka

 

Albiniak Dagmara

 

Wasiak-Bassa Joanna

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Obrazki z historii Polski według kronikarza, księdza Jana Długosza” – II miejsce  

zajęcia artystyczne, plastyka

 

Szabliński Sebastian

 

Nędzi-Brzezińska Agnieszka

Finalista w międzygimnazjalnym konkursie „Zielinek się zieleni czyli gwarą opowiadamy o św. Wielkanocnych”  

j.polski

 

Albiniak Dagmara

 

 

Kwiatkowska Urszula

Finalista III etapu Konkursu Geograficznego  

geografia

Rok szkolny 2013/14

Nazwisko, imię ucznia, klasa

 

Nazwisko, imię nauczyciela Rodzaj osiągnięć Przedmiot
Albiniak Dagmara

III AG

Mucha Mateusz

I AL

Jóźwik Maria

Czajka Renata

Wyróżnienie w konkursie regionalnym LOP pt. „Mój Las”  

biologia

Bork Dominika

II AL

 

Siejek- Bąk Iwona

 

III miejsce w XI Przeglądzie Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży zajęcia wokalne
Orzechowska Laura

III AG

 

Gajewska Natalia

III AG

 

 

 

Wasiak- Bassa Joanna

I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Owocowo-warzywne portrety”

III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Owocowo-warzywne portrety”

 

zajęcia artystyczne

Augustyniak Damian

I AG

 

Woźniak Jolanta

 

Wyróżnienie w konkursie matematycznym KANGUR matematyka

 

Albiniak Dagmara

III AG

Ślifirczyk Iga

III AG

Nędzi- Brzezińska Agnieszka

 

II etap Konkursu Polonistycznego  

język polski

 

Mazza Federica

 

 

Orzechowska Małgorzata

Nowak Matylda

IIetap Konkursu Języka Niemieckiego język niemiecki
Mucha Mateusz

IAG

Czajka Renata

 

I miejsce w konkursie regionalnym LOP ”Drugie życie odpadów” biologia

Rok szkolny 2014/15

Nazwisko, imię ucznia, klasa

 

Nazwisko, imię nauczyciela Rodzaj osiągnięć Przedmiot
Woźny Jakub

2 bs G

Nędzi – Brzezińska Agnieszka III m-ce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Od Jana Kochanowskiego do poety współczesnego”  

język polski

 

Woźny Jakub

2 bs G

 

Nędzi – Brzezińska Agnieszka

Wyróżnienie w XI Przesłuchaniach Recytatorskich poświęconych

T. Różewiczowi

język polski
 

Woźny Jakub

2 bs G

 

Nędzi – Brzezińska Agnieszka

I m-ce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Kobieta w Poezji” język polski
 

Brzeziński Mateusz

2 bs G

 

Nędzi – Brzezińska Agnieszka

Wyróżnienie W XXXII Małym Konkursie Recytatorskim (TKT) język polski
 

Szwed Kacper

1 cs G

 

Woźniak Jolanta

Wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur matematyka
 

Borowiecka Anna

1 a G

 

 

Lech Henryka

Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Bezpieczna Praca Przyszłości” plastyka

SUKCESY UCZNIÓW LICEUM

Rok szkolny 2014/15

Nazwisko, imię ucznia, klasa

 

Rodzaj osiągnięć Przedmiot
Rafał Gałka kl. IIB/s I miejsce w Szkolnej Olimpiadzie z Języka Angielskiego język angielski
Natalia Sukiennik kl. IALO II miejsce w Szkolnej Olimpiadzie z Języka Angielskiego język angielski
.Damian Orębski kl. IIB/sLO III miejsce w Szkolnej Olimpiadzie z Języka Angielskiego język angielski
UCZNIOWIE kl. IALO II miejsce za skecz „Life is brutal for teachers” język angielski
Adrian Łęcki kl. IALO I miejsce w rywalizacji z okazji Dnia Sportu  
Dominika Buzor kl. IIB/s I miejsce w rzucie oszczepem  
Dominika Buzor kl. IIB/s II miejsce w biegu na 100m  
Robert Czerwonka kl. IIIBLO I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie
„Mistrz Pięknego Czytania w Języku Niemieckim”
język niemiecki

Rok szkolny 2013/2014

Nazwisko, imię ucznia, klasa

 

Rodzaj osiągnięć Przedmiot
Mateusz Mucha kl. IALO I miejsce w konkursie regionalnym „Drugie życie odpadów”.  
Dominika Bork kl. IIALO III miejsce w XI Przeglądzie Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży.  
Mateusz Mucha kl. IALO wyróżnienie w konkursie regionalnym LOP „Mój las”.  
Magdalena Wieśniak i Maria Sitek kl. II ALO udział w półfinale konkursu
„Co za talent”.
 
Honorata Sroka Laureatka XVII Ogólnopolskiego XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2013  

język polski

I miejsce dla reprezentacji IX LO w piłce koszykowej chłopców
w Mistrzostwach Radomia Szkół Średnich /opiekun drużyny- trener Przemysław Kogut/
I miejsce dla reprezentacji IX LO w Triobaskecie Chłopców /opiekun drużyny- trener Przemysław Kogut/
III miejsce w Mistrzostwach Radomia w LA Liceum Dziewczęta /opiekun drużyny- trener Marcin Waśniewski/

 

Rok szkolny 2012/2013

Nazwisko, imię ucznia, klasa

 

Rodzaj osiągnięć Przedmiot
Olga Kowalczyk kl.3A finalistka Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.  
Robert Czerwonka kl.1B finalista VII Konkursu Mistrz Polskiej Ortografii  
Honorat Sroka Laureatka XVI Ogólnopolskiego XXX Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2013 język polski
III miejsce dla reprezentacji IX LO w piłce koszykowej chłopców
w Mistrzostwach Radomia Szkół Średnich. Opiekun drużyny- trener Przemysław Kogut.
Medaliści Mistrzostw Polski w 2015: Im – 400mppł: Wosztyl Natalia, IIm – sztafeta 4×100: Wosztyl N., Kotwiła Martyna, Strzałkowska Patrycja, IIIm – 100m: Kotwiła Martyna,IIIm – oszczep Hajdrowska Joanna
Medale Mistrzostw Polski w 2014r: Im – 300mppł : Wosztyl Natalia, IIm – 100m : Kotwiła Martyna, IIIm – oszczep: Hajdrowska Joanna, IIIm – oszczep: Wabik Dominik
I m – Mistrzostwa Radomia w Piłce Koszykowej Chłopców LO, I m – Mistrzostwa Radomia Triobasket Chłopców i III m – Mistrzostwa Radomia w LA LO Dziewcząt.

VII Mazowieckie Igrzyska LA – I m dziewczęta.