Kalendarz Roku Szkolnego 2017/18

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Działania Termin Odpowiedzialny
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017 r. DYREKCJA
Zajęcia dydaktyczne – I semestr 4.09.2017 r. –12.01.2018 r. MEN, DYREKCJA
Zajęcia dydaktyczne – II semestr 29.01.2018 r.-22.06.2018 r. MEN, DYREKCJA
Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich LO 27.04.2018 r. Wychowawcy klas drugich IX LO
Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018 r. Wychowawcy klas drugich PG1
FERIE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2017 r.  
Ferie zimowe 15 – 28. 01.2018 r.  
Rekolekcje marzec 2018 r.  
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03.2018 r. – 03.04.2018 r.  
Ferie letnie 23.06 – 31.08.2018 r.  
EGZAMINY ZEWNĘTRZNE
EGZAMIN GIMNAZJALNY 18 – 20.04.2018 r.
Część humanistyczna:

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

   godz. 9:00 

– z zakresu języka polskiego  godz.11:00

18 kwietnia 2018 r.

(środa)

CKE,

 DYREKCJA

Część matematyczno– przyrodnicza:

– z zakresu przedmiotów przyrodniczychgodz. 9:00

– z zakresu matematyki                          godz. 11:00

19 kwietnia 2018 r.

(czwartek)

Język obcy nowożytny

– na poziomie podstawowym  godz. 9:00

-na  poziomie rozszerzonym     godz.11:00

20 kwietnia 2018 r.

(piątek)

CKE,

 DYREKCJA

EGZAMIN GIMNAZJALNY W TERMINIE DODATKOWYM   4 – 6.06.2018 r.
część humanistyczna

–z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

godz. 9:00

-z zakresu języka polskiegogodz. 11:00

4 czerwca 2018 r.

(czwartek)

CKE,

DYREKCJA

Część matematyczno– przyrodnicza:

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych

godz. 9:00

– z zakresu matematyki                          godz. 11:00

5 czerwca 2018 r.

(piątek)

Język obcy nowożytny

– na poziomie podstawowym

godz. 9:00

-na  poziomie rozszerzonym

godz.11:00

6 czerwca 2018 r.

(poniedziałek)

Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego 15 czerwca 2018 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 15 czerwca 2018 r.
Termin wydawania zaświadczeń 22 czerwca 2018 r.
EGZAMIN MATURALNY
CZĘŚĆ USTNA

WG HARMONOGRAMU SZKOŁY:

Język polski

od 9 do 22 maja 2018 r.

(oprócz 13 i 20 maja)

 

CKE,

 DYREKCJA

CZĘŚĆ USTNA

WG HARMONOGRAMU SZKOŁY:

 Język obcy nowożytny

 

od 7 do 25 maja 2018 r.

(oprócz 13 i 20 maja)

CZĘŚĆ PISEMNA

WG HARMONOGRAMU CKE

04 – 23.05.2018 r.
EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM
CZĘŚĆ USTNA

WG HARMONOGRAMU SZKOŁY:

Język polski

 

 

   Język obcy nowożytny

 

 

04 -09.06.2018 r.

 

 

 

04 – 09.06.2018 r.

 

CKE,

 DYREKCJA

CZĘŚĆ PISEMNA

WG HARMONOGRAMU CKE

04 – 20.06.2018 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego 3 lipca 2018 r. CKE,

 DYREKCJA

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji 3 lipca 2018 r.
Termin wydawania świadectw, aneksów i informacji o wynikach 3 lipca 2018 r.
EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY
Egzamin maturalny poprawkowy ( część pisemna) 21 sierpnia 2018 r.  
Egzamin maturalny poprawkowy ( część ustna) 21–22 sierpnia 2018 r.  
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego 11 września 2018 r.  
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji 11 września 2018 r. CKE,

 DYREKCJA

Termin wydawania świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2018 r.  
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 
18.04.2018 r.  

 DYREKCJA

19.04.2018 r.
20.04.2018 r.
2.05.2018 r.
4.05.2018 r.
7.05.2018 r.
8.05.2018 r.
1.06.2018 r./ piątek
EGZAMINY WEWNĘTRZNE
Próbny egzamin maturalny dla klas III IX LO

przedmioty podstawowe

Styczeń 2017 r.  
Próbny egzamin gimnazjalny dla klas III PG1 Grudzień 2017 r.
Próbny Egzamin maturalny dla klas III IX LO

wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym

Marzec 2018 r.
ZEBRANIA Z RODZICAMI
Zebranie rozpoczynające rok szkolny 7.09.2017 r.

 

CKE,

 DYREKCJA

Zebranie informujące o ocenach bieżących

(I semestr)

15.11.2017 r.

 

CKE,

 DYREKCJA

Zebranie informujące o klasyfikacji śródrocznej 1.02.2018 r.

 

CKE,

 DYREKCJA

Zebranie informujące o ocenach bieżących

(II semestr)

11.04.2018r.

 

CKE,

 DYREKCJA

Zebranie informujące o przewidywanych ocenach w klasyfikacji końcowej w klasach III IX LO CKE,

 

 DYREKCJA

Zebranie informujące o ocenach bieżących 17.05.2018 r.

 

CKE,

 

 DYREKCJA

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
Plenarnych:
Zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej 8.01.2018 r. DYREKTOR
Zatwierdzenie klasyfikacji końcowej klas III LO 24.04.2018 r.

 

Zatwierdzenie klasyfikacji końcowej PG1 i IX LO 19.06.2018 r.

 

Nadzór za rok 2017/2018 29.08.2018 r.
Organizacyjnych:
Organizacja pracy w roku szkolnym 2016/2017 29.08.2017 r.

1.09.2017 r.

DYREKTOR
Zapoznanie z planem nadzoru na rok szklony 2017/2018 14.09.2017 r.

 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 31.08.2018 r.
Szkoleniowych
  Wg Planu Pracy Zespołu

WDN

DYREKTOR

LIDER WDN

Klasyfikacyjnych
Klasyfikacja śródroczna 8.01.2018 r. DYREKTOR
Klasyfikacja końcowa klas trzecich IX LO 19.04.2018 r.
Klasyfikacja końcowa PG1 i IX LO 14.06.2018 r.

 

**) dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego
– po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i samorządem uczniowskim
uczniowie, którzy zgłaszają potrzebę obecności w szkole spowodowaną brakiem możliwości zapewnienia opieki przez rodziców mają organizowane zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy szkolnej (zgodnie z harmonogramem dyżurów nauczycieli)

 

Dyrektor