Projekty edukacyjne

Warunki realizacji projektu edukacyjnego
w
Publicznym Gimnazjum nr 1
im. św. Kazimierza Jagiellończyka
w Radomiu

1. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Radomiu biorą udział w realizacji  projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mających na celu rozwiązywanie konkretnego problemu, zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Projekty uczniowskie realizowane są na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego, przy czym  zwykle projektów nie realizuje się przed klasyfikacją  śródroczna w klasie pierwszej oraz po kwalifikacji śródrocznej w klasie trzeciej. Zalecanym okresem  do realizacji projektów jest czas nauki w klasie drugiej.
4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (zwykle klasy drugiej), w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. W klasie pierwszej, w ciągu dwóch pierwszych miesięcy  roku szkolnego, rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę  w sposób ogólny o obowiązku realizacji projektu edukacyjnego w okresie nauki gimnazjum, w tym możliwości proponowania tematyki projektu przez uczniów i rodziców.
5. Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami uczniowskimi , zależy od uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz liczby zespołów, które  poszczególni nauczyciele obejmą swoją opieką.
6. Projekt edukacyjny realizowany  przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące działania
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem.
b) określenie celów projektu edukacyjnego, ustalenie przez nauczyciela  prowadzącego projekt z uczniami rozwiązywanego problemu i zaplanowanie etapów jego realizacji.
c) wykonanie zaplanowanych działań
d) monitorowanie realizacji projektów przez uczniów przez nauczyciela prowadzącego projekt;
e) publiczne przedstawianie rezultatów projektu edukacyjnego.
7. Jeżeli zakończenie projektu następuje po klasyfikacji śródrocznej, opiekun projektu zobowiązany jest na dwa tygodnie przed terminem  klasyfikacji śródrocznej  w karcie monitorowania projektu wpisać krótką informację o dotychczasowym zaangażowaniu ucznia w realizację projektu, a po zakończeni projektu opiekun projektu zobowiązany jest w karcie monitorowania projektu wpisać krótką informację o zaangażowaniu ucznia w realizację całego projektu.
8. W szczególnych przypadkach zgłoszonych wcześniej Dyrektorowi, gdy zakończenie projektu następuje w kolejnej klasie, opiekun projektu zobowiązany jest na dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji rocznej w karcie monitorowania projektu wpisać krótką informację o dotychczasowym zaangażowaniu ucznia w realizację projektu, a po zakończeniu projektu opiekun projektu zobowiązany jest w karcie monitorowania projektu wpisać krótką informację o zaangażowaniu ucznia w realizację całego projektu.
9. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.
10. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Publicznego Gimnazjum Nr 1.
11. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
12. Najpóźniej do końca września danego roku szkolnego, każdy nauczyciel proponuje co najmniej trzy tematy projektów.
13. Propozycje tematów projektów mogą być zgłaszane do wychowawcy przez uczniów, rodziców lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego wraz ze wskazaniem kandydata na opiekuna projektu spośród nauczycieli.
14. Ostatecznej akceptacji tematów projektów oraz ich opiekunów dokonuje Dyrektor Szkoły. Dyrektor może też samodzielnie ustalić tematy projektów i określić ich opiekunów.
15. Wychowawca każdej klasy do 15 listopada otrzymuje od Dyrektora Szkoły nie mniej niż 8 tematów projektów edukacyjnych. W terminie jednego tygodnia uczniowie dokonują  wyboru od 4 do 6 tematów, po konsultacjach z innymi uczniami (ewentualnie z rodzicami).
16. Po wyborze tematów projektów wychowawca dokonuje podziału klasy na grupy projektowe. Istnieje możliwość zmiany przez ucznia grupy projektowej po konsultacji z wychowawcą klasy.
17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany tematu projektu edukacyjnego – za zgodą Dyrektora Szkoły.
18. Opiekunem projektu nie musi być nauczyciel uczący danego ucznia.
19. Zespół uczniów realizujących dany projekt edukacyjny powinien składać się od 3 do 6 uczniów. Ostateczną liczbę członków każdego zespołu ustala Dyrektor Szkoły. Istnieje możliwość tworzenia zespołów ponad oddziałowych.
20. Nie później niż do dnia 20 grudnia wychowawca informuje poszczególne grupy projektowe o tym kto jest opiekunem projektu.
21. Do dnia 10 grudnia każdy opiekun projektu edukacyjnego dostarcza Dyrektorowi Szkoły kartę projektu z :
a) tematem projektu
b) problemem do rozwiązania
c) celem edukacyjnym i praktycznym
d) listą uczniów realizujący dany temat projektu edukacyjnego.
22. Uczniowie powinni zakończyć realizację projektu najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem klasy trzeciej.
23. Konsultacje uczniom realizującym projekt edukacyjny powinni również udzielać, w miarę potrzeb i możliwości, nauczyciele innych przedmiotów.
24. Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a) Karty Nauczyciela.
25. Prezentacje rezultatów realizowanych projektów uczniowskich będą organizowane na przestrzeni całego roku szkolnego – ze szczególnym uwzględnieniem zebrań z rodzicami, Dnia Patrona, Dnia Otwartego Szkoły.