Informacje dla kandydatów do szkoły

Po zapoznaniu się z przepisami prawa i zaakceptowaniu ich, prosimy o umieszczenie i podpisanie w dokumentacji składanej do szkoły klauzuli następującej treści:

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 z Oddziałami Sportowymi w Radomiu

2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- iod@zso7radom.pl

 Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych  bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada
 i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji  o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

 

Gotowy druk do podpisu